Monday the 25th - - Free Joomla 3.2 Template
  • Stockholm

  • Öresundsbron

  • Azadi torget - Tehran

  • Perspolis - Iran

Iranskariksförbundets stadgar
1 §
Definition:
Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns ”Riksförbund” är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom frivilligt medlemskap. Medlemmarna förbinder sig att respektera Riksförbundets program och stadgar.

2 §
Namn
Riksförbundet är registrerat under namnet: " Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS "
3 §
Mål och inriktning
Iranska riksförbundet strävar efter följande mål:
1.    Att arbeta för att förena iranska föreningar och organisationer samt enskilda iranier i Sverige.
2.    Att försvara de i Sverige bosatta iraniernas sociala rättigheter i synnerhet och det iranska folket i allmänhet. Detta i enlighet med FN: s allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.
Mom.1 Om kränkningar av de mänskliga rättigheter har något samband med iranier, skall den eller de som varit orsaken till kränkningen avslöjas.
3.    Att bevara och utveckla de progressiva elementen i den iranska folkkulturen.
4.    Att vägleda iranierna att hitta lämpliga lösningar på problem orsakad av flykt och migration.
5.    Att stödja, ta ställning för och försvara iraniers ( flyktingar, asylsökande och invandrare) allmänna intressen när det gäller sociala- och politiska aspekter.
6.    Att arbeta för solidaritet med flyktingars och invandrares demokratiska rättigheter.
7.    Att skapa goda och ömsesidiga relationer med det svenska folket.
8.    Att försvara kvinnors rättigheter och stödja bildandet av en självständig kvinnoorganisation samt kvinnokommittéer inom riksförbundet.
Mom.1 Kvinnokommittén , inom ramen av Riksförbundets stadgar och kvinnokrommittens reglemente, är självständig ur organisationsstruktur, styrelsesätt - och ekonomisk hänseende.
9.    Att samarbeta med andra länders kvinnoorganisationer och i syfte att stödja dem i deras kamp för samhälleliga rättigheter.
10.    Att arbeta för att hjälpa iranska barn- och ungdomar samt att försvara deras samhälleliga rättigheter.
11.    Att föra en konsekvent kamp mot etnisk diskriminering, främlingsfientlighet samt rasism i dess olika former.
12.    Att försvara rätten till undervisning i de iranska modersmålen i skolor samt arbeta för att ta fram lämpligt undervisningsmaterial, samt böcker anpassad till svenska förhållanden.
13.    Att arbeta för att underlätta och skapa nödvändiga förutsättningar för kultur, idrott och utbildning samt TV och radio .
14.    Att arbeta för att hitta lämpliga åtgärder att hjälpa drog-missbrukare och att förebygga spridning av narkotika missbruk. Detta bör ske i samarbete med organisationer och myndigheter verksamma inom detta område.
15.    Att arbeta för att skapa tryggare levnadsvillkor för äldre och pensionerade och funktionshindrade iranier i Sverige.
Mom. 1 : Handikappkommittén, inom ramen av Riksförbundets stadgar och Handikappskommitténs reglemente, är självständig ur organisationsstruktur, styrelsesätt och ur ekonomisk hänseende.
16.    Att samordna kontakterna mellan medlemsföreningarna.
17.    Att arbeta för skapandet av ett iranskt dokumentationscentrum och bibliotek.

4 §
Medlem
Fysiska personer ( enskilda ) samt juridiska ( organisationer ), iranska eller av Annat ursprung, som accepterar riksförbundets stadga och verksamhet, kan ansöka om medlemskap i riksförbundet.

4:1
Villkor för medlemskap:
1.    Medlem skall följa riksförbundets stadgar.
2.    Medlem skall erlägga medlemsavgift. Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.
3.    Skriftligen ansöka om medlemskap
4.    Medlemsföreningarnas stadgar få ej stå i motsats till riksförbundets stadga.
5.    Medlemsföreningarna skall vara lagenligt registrerade.
6.    Medlemsföreningarnas medlemmar skall av egen vilja vara anslutna till riksförbundet.
7.    Den som av rättsinstanser blir dömd för spioneri utesluts ur riksförbundet.

4:2
Medlemmarnas rättigheter
Medlemmar:
1.    har rätt att delta i riksförbundets samtliga aktiviteter och utnyttja dess resurser.
2.    skall behandlas lika.
3.    har rätt till information om riksförbundets verksamhet och utveckling.
4.    har rätt att delta i riksförbundets samtliga val samt kandidera till val av riksförbundets samtliga förtroende uppdrag.
5.    har rätt att få tillgång till riksförbundets material om aktiviteter och beslut.
6.    har rätt att överklaga beslut om uteslutning.
7.    har rätt att kritisera eller föra klagan mot riksförbundets förtroende valda .
8.    medlemsorganisationerna är självständiga enheter med undantag i frågor som direkt berör riksförbundets övergripande verksamheter.

4:3
Förhållandet mellan minoritet och majoritet
1.    Majoritetens vilja ( med hänsyn och respekt till minoritetens yttrande- och åsiktsfrihet ) under alla förhållanden, är riksförbundets officiella ståndpunkt.
2.    Minoritetens är skyldig att följa och stödja majoritetens beslut när det gäller praktiska frågor.
3.    Olika åsiktsinriktningar inom riksförbundet har samma rättigheter att utnyttja riksförbundets officiella organ för att framföra sina synpunkter och åsikter.

4:4
Medlemmarnas skyldigheter
1.    Medlem skall erlägga sin årliga medlemsavgift.
2.    Medlem skall följa riksförbundets stadga
3.    Medlem äger inte rätt att använda riksförbundets tillgångar för egen personligt bruk.
4.    Bruk av riksförbundets namn, egendom eller sociala status, för sin egen personliga vinst är förbjudet.
4:5
Uteslutning
Den som bryter mot medlemmarnas rättigheter eller riksförbundets stadgar kan bli föremål för:
1.    Muntlig erinran
2.    Skriftlig varning
3.    Frysning av medlemskapet.
4.    Uteslutning
Mom. 1. Riksförbundets styrelse beslutar om frysning av medlemskap. Frysning av medlemskapet skall meddelas skriftligen.
Mom. 2. Kongressen fattar beslut i frågan om uteslutning av en medlem.
Mom. 3. Uppsägning av medlemskapet måste ske skriftligen

5 §
Organisationsstruktur
Riksförbundets organisationsstruktur är grundad på principen om decentralisering
Riksförbundet består av:
1. Kongress 
2. Förbundsstyrelse 
3. Länsförbund 
4. Stadsdelssektion 
5. Revisorer 
6. Valberedning.

5:1
Kongress
Kongressen är det högsta beslutande organet i riksförbundet. I kongressen deltar ombud från samtliga medlemsföreningar.
Mom.1 Antalet ombud till kongressen väljs i enlighet med en särskild tabell.
1. Kongressen sammankallas varje år genom skriftlig kallelse av Riksförbundetsstyrelsen.
Mom.1 Plats och tid för näst kommande kongress beslutas av
ombuden på kongressen.
2. Kallelse till kongressen skall meddelas riksförbundets medlems- organisationer, minst 3 månader i föreväg..
3. Kongressen är behörig om minst 2/3 av de anmälda ombuden är närvarande på kongressen. Om så ej blir fallet kan riksförbundets styrelse, inom två månader efter det första mötet, sammankalla ombuden till en ny kongress. Denna kongress är behörig om hälften plus en av ombuden är närvarande.

5:2
Kongressens uppgifter och ansvar
Kongressen har till uppgift att:
1.    Behandla verksamhets- och ekonomiberättelser
2.    Ta del av revisorns berättelse
3.    Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
4.    Behandla förslag från styrelsen om frysning av medlemskap.
5.    Beslut om bildandet av kongress utskott
6.    Besluta om riktlinjer och verksamhetsplanen för den kommande verksamhetsperioder
7.    Fastställa medlemsavgiften
8.    Fastställa förbundets budget
9.    Besluta om stadgeändringar.
Mom. 1 Förslag till ändring av stadgar kan inte direkt ställas på kongressen. Förslag till stadgeändring kan endast tas upp av kongressen om de lämnats in i god tid före kongressen och det skall ha upptagits på dagordningen. Ändring i stadgarna kräver minst 2/3 av de på kongressen närvarande ombudens röster.
10.    Välja ny ordförande och ledamöter på förbundsstyrelse samt suppleanter
Mom. 1. Varje ombud får endast rösta på högst 2/3 av kandidaterna till i förbundsstyrelsen.
11.    Välja tre (3 )revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod.
12.    Fatta beslut om upplösning av riksförbundet.

5:3
Extra kongress
Extra kongress kan sammankallas om : 2/3 del av förbundsstyrelsen eller en majoritet av medlems-organisationerna kräver detta.

6 §
Förbundsstyrelse
1.    Förbundsstyrelse väljs genom direkt och sluten omröstning bland de närvarande ombuden i kongressen.
Mom. 1 Styrelsen består av 15 ledamöter som väljas i enlighet med en särskild tabell
Mom. 2 1/3 del av förbundsstyrelsen skall består av kvinnor
Mom. 3 Exekutiva kommitteen består av 7 ledamöter som väljs bland förbundsstyrelsens ledamöter.

6:1
Förbundsstyrelsens uppgifter och ansvar
Förbundsstyrelsen skall:
1.    verkställa kongressens beslut.
2.    göra en intern arbetsfördelning och att utnämna en vice ordförande
3.    svara för de administrativa uppgifterna mellan kongresserna.
4.    presentera verksamhetsplaner i syfte att uppnå riksförbundets mål.
5.    skapa nödvändiga kontakter med bl. statens invandrarverk. Integrationsverket och övriga myndigheter för att trygga riksförbundets ekonomi
6.    handlägga disciplinära frågor.
7.    upprätta verksamhets- och ekonomiska berättelse inför kongressen
8.    ansvara för att bilda arbetsgrupper för de olika arbetsuppgifterna.
9.    förbereda, organisera samt kalla ombuden till kongressen
2.    10 ansvara för kontakter mellan och samordning av förbundets olika sektioner.
10.    anställa nödvändig personal för att kunna genomföra riksförbundets målsättning.
11.    upprätta en intern arbetsordning för förbundsstyrelsen.
12.    löpande informera revisorerna om förbundsstyrelsens verksamhet.
13.    besluta om plats för riksförbundets centrala kansli
14.    skapa nödvändiga förutsättningar för inrättande av läns. stads och stadsdelssektioner
15.    Bilda arbetskommittéer
Mom.1 Suppleanter kan delta i samtliga förbundsstyrelsemöten, dock utan rösträtt.

§7
Riksförbundets revisorer
Består av tre (3 ) ledamöter och suppleanter som väljs på kongressen genom direkt och sluten omröstning.
7:1
Revisorernas uppgifter
1.    Undersöka inkomna synpunkter på verksamheten och lämna sitt yttrande till förbundsstyrelse och kongress.
2.    Revisorerna skall var fjärde månad granska styrelsens
3.    förvaltning och räkenskaper, samt till styrelsen lämna en skriftlig rapport som sedan skall delges kongressen .
4.    Revisorerna har rätt att delta i riksförbundets samtliga möten som observatörer.
5.    Revisorerna skall granska samtliga inkomna synpunkter av styrelsens arbete, ingångna avtal, protokoll och räkenskaper.
6.    Revisorerna är skyldiga att lämna revisionsberättelse till kongressen.

7.2
Firmateckning
Riksförbundets firma tecknas av styrelsen genom ordförande eller vice ordförande och i ekonomiska transaktioner gemensamt av ordförande / vice ordförande och kassören.

8 §
Valberedningen
Valberedningen består av 5 ledamöter som väljs genom direkt och sluten omröstning på kongressen. Valberedningen skall inför kongressen presentera förslaget till kandidater till de förtroendeuppdrag som enligt stadgarna väljas på kongressen.
9 §
Länssektioner
Länssektion kallas det organ i länet som är bildat av mer än 300 av riksförbundets medlemmar, föreningar eller enskilda, i samarbete. Länssektionerna är obundet organ som arbetar i enlighet med riksförbundets stadgar och sina egna interna arbetsordningar.

10 §
Stadsdelssektion
Stadsdelssektionen är riksförbundets organ bildat i samarbete med iranska medlemsorganisationer samt enskilda i området.

10 :1
Stadsdelssektionens uppgifter och ansvarsområde
1.    Bedriva aktiviteter
2.    Samordna sina aktiviteter med riksförbundets exekutiva kommitté
3.    Rekrytera medlemmar
4.    Samarbeta med övriga stadsdelssektioner
5.    Utreda brott mot stadgan som begåtts av medlem samt att utfärda varning i väntan på beslut på stadsdelssektionens allmänna medlemsmöte.
6.    Föreslå förbundsstyrelsen om uteslutning av medlem
7.    Vid verksamhetsårets slut, skall stadsdelssektionen förbereda och anordna möte för att välja ombud till riksförbundets kongress .

11 §
Ekonomi
1.    Riksförbundet finansierar sin budget via nedan nämnda källor:
1.    Medlemsavgift
2.    Statsbidrag
3.    Ekonomiska stöd utan villkor
4.    Inkomster av egen aktivitet

12 §
Upplösning
1.    Frågan om upplösning av riksförbundet kan väckas endas om 2/3 av kongressombuden röstar för ett sådant förslag.
2.    Beslut om upplösning av riksförbundet fodrar minst 3/4 dels majoritet.
Kvarvarande tillgångar skall efter jämkning av skulder lämnas till det organ eller den organisation som arbetar för de mänskliga rättigheterna, för flykting och invandrare eller för barn och ungdomars rättigheter. Valet av det organ eller den organisation som riksförbundet skall skänka sina tillgångar till beslutas av riksförbundets sista kongress .